Category: 8-10 Hours Airport Tours

8-10 hours Shanghai Airport Tour A

Shanghai Urban Planning Exhibition Center

Attractions: Shanghai Museum, Shanghai Urban Planning Exhibition Center

8-10 hours Shanghai Airport Tour B

Shanghai Museum

Attractions: Yuyuan Garden, Shanghai Museum

8-10 hours Shanghai Airport Tour C

Nanjing Road, Shanghai

Attractions: Yuyuan Garden, the Bund, Nanjing Road

8-10 hours Shanghai Airport Tour D

Oriental Pearl TV Tower, Shanghai

Attractions: Yuyuan Garden, Oriental Pearl TV Tower, the Bund

8-10 hours Shanghai Airport Tour E

The Bund, Shanghai

Attractions: Xintiandi, Tianzifang, Wulixiang Shikumen Museum, the Bund

8-10 hours Shanghai Airport Tour F

Zhujiajiao Water Town

Attractions: Zhujiajiao Water Town

8-10 hours Shanghai Airport Tour G

Zhouzhuang Water Town

Attractions: Zhouzhuang Water Town